PRZETARG – PLAŻA WSCHODNIA I ZACHODNIA

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE OGŁASZA USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA DZIERŻAWĘ TERENÓW POD DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ, PUNKTY HANDLOWE, USŁUGOWE, REKREACYJNE NA TERENACH PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ, BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE W 2018 ROKU.

ogłoszenie
regulamin
wzór umowy
oświadczenie
wniosek o zwrot wadium

mapa plaża wschodnia

mapa zachód 1
mapa zachód 2
mapa zachód 3

 

PRZETARG – PROMENADA NADMORSKA

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W USTCE OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W SEZONIE LETNIM 2018 R. NA „PROMENADZIE NADMORSKIEJ”

ogłoszenie
Z powodu omyłki pisarskiej w ogłoszeniu dotyczącej daty wpłaty wadium, obowiązuje data z regulaminu przetargu” Przed przystąpieniem do przetargu jego uczestnicy zobowiązani są do zapłaty przelewem wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu o przetargu na poszczególne lokalizacje. Wadium należy wpłacić na niżej wskazany rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, prowadzony przez BS Ustka nr 33 9315 0004 0000 0882 2000 0070 najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2018 r. Za datę dokonania wpłaty wadium uznaje się dzień, w którym nastąpiło uznanie (zaksięgowanie) kwoty wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać symbol lokalizacji, której lub których wadium dotyczy.
regulamin
wzór umowy – teren
wzór umowy – z domkiem
oświadczenie
wniosek o zwrot wadium

mapa promenady

mapa lok. 21 i 25

mapa lok.14

 

 

Przetarg nieograniczony „Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2018 roku.

SIWZ
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik 4 – wzór umowy
Załącznik 5 – wykaz wykonanych usług
Załącznik 6 – grupa kapitałowa