Wykonanie robót budowlanych pn. „Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego, zlokalizowane przy obiekcie socjalnym Orlik 2012 – dla Gminy MIASTO USTKA użytkownik -Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce- II postępowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 637203-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz robót
Zał. nr 6 – Wykaz osób
Zał. nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. nr 8 – Dokumentacja projektowa
Zał. nr 9 – Rysunki techniczne
Zał. nr 10 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

Zał. nr 11 – Przedmiar robót

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Wykonanie robót budowlanych pn. „Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego, zlokalizowane przy obiekcie socjalnym Orlik 2012 – dla Gminy MIASTO USTKA użytkownik -Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce”