Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2019”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.05.2019 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór Umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Grupa kapitałowaZaproszenie do składania ofert na dzierżawę terenów na Promenadzie Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w Ustce

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalizacji na Promenadzie Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w sezonie letnim 2019.

Oferty pisemne można składać drogą e-mail (osir@um.ustka.pl), pocztą oraz osobiście w sekretariacie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35 do dnia 22 maja 2019 r.