Wszystkie wpisy, których autorem jest Dorota Woźniak

„ZAPLECZE SOCJALNE OBIEKTU SPORTOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO PRZY OBIEKCIE SOCJALNYM ORLIK 2012- DLA GMINY MIASTO USTKA UŻYTKOWNIK – OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE”

Ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2018
SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz robót
Zał. nr 6 – Wykaz osób
Zał. nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał.nr 8- Dokumentacja projektowa
Zał. nr 9 – Rysunki techniczne
Zał. nr 10 – Szczegółowa specyfikacja techniczna
Zał. nr 11 – Przedmiar robót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DZIERŻAWĘ TERENÓW NA PROMENADZIE NADMORSKIEJ, PLAŻY WSCHODNIEJ I ZACHODNIEJ.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce zaprasza do składania ofert na wydzierżawienie lokalizacji na Promenadzie Nadmorskiej, plaży wschodniej i zachodniej w sezonie letnim 2018.
Oferty pisemne można składać drogą e mail: osir@um.ustka.pl, pocztą oraz osobiście w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce, ul. Grunwaldzka 35 do dnia 18 maja 2018 roku.
wykaz lokalizacji Promenada Nadmorska
wykaz lokalizacji na plaży wschodniej i zachodniej
mapa promenady
mapa plaży wschodniej
mapa lokalizacji 25