Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego ciągnika z przyczepą, posypywarką piasku, pługiem do odśnieżania i ładowaczem czołowym wraz z widłami”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.10.2019 roku

SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy

Zał. nr 2 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków

Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. nr 4 – Wzór umowy

Zał. nr 5 – Wykaz dostaw

Zał. nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej

Zał. nr 7 – Karta katalogowa – sprzęt

Zał. nr 8 – Karta katalogowa – osprzęt

Zał. nr 9 – Wykaz autoryzowanego serwisu

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ogłasza przetarg na „Organizację kąpielisk strzeżonych i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2019”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.05.2019 r.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. 3 – Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór Umowy
Zał. 5 – Wykaz usług
Zał. 6 – Grupa kapitałowaWykonanie robót budowlanych pn. „Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego, zlokalizowane przy obiekcie socjalnym Orlik 2012 – dla Gminy MIASTO USTKA użytkownik -Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce- II postępowanie”

Ogłoszenie o zamówieniu nr 637203-N-2018 z dnia 2018-10-17 r. SIWZ
Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz robót
Zał. nr 6 – Wykaz osób
Zał. nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał. nr 8 – Dokumentacja projektowa
Zał. nr 9 – Rysunki techniczne
Zał. nr 10 – Szczegółowa specyfikacja techniczna

Zał. nr 11 – Przedmiar robót