Archiwum kategorii: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EURO

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Wykonanie robót budowlanych pn. „Zaplecze Socjalne Obiektu Sportowego, zlokalizowane przy obiekcie socjalnym Orlik 2012 – dla Gminy MIASTO USTKA użytkownik -Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce”

„ZAPLECZE SOCJALNE OBIEKTU SPORTOWEGO, ZLOKALIZOWANEGO PRZY OBIEKCIE SOCJALNYM ORLIK 2012- DLA GMINY MIASTO USTKA UŻYTKOWNIK – OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W USTCE”

Ogłoszenie o zamówieniu 20.09.2018
SIWZ

Zał. nr 1 – Formularz oferty
Zał. nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia
Zał. nr 4 – Wzór umowy
Zał. nr 5 – Wykaz robót
Zał. nr 6 – Wykaz osób
Zał. nr 7 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
Zał.nr 8- Dokumentacja projektowa
Zał. nr 9 – Rysunki techniczne
Zał. nr 10 – Szczegółowa specyfikacja techniczna
Zał. nr 11 – Przedmiar robót

Przetarg nieograniczony „Organizacja kąpielisk strzeżonych i zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kapiących się lub uprawiających sporty lub rekreację na obszarach wodnych w kąpieliskach w obrębie plaży wschodniej i zachodniej w Ustce w okresie sezonu letniego w 2018 roku.

SIWZ
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2 – oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 3 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik 4 – wzór umowy
Załącznik 5 – wykaz wykonanych usług
Załącznik 6 – grupa kapitałowa