Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej „utrzymania czystości plaży wschodniej i zachodniej zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz zbieranie i wywóz zanieczyszczeń z plaży wschodniej i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa technicznego (wydm)”.

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

UNIEWAŻNIENIE w postępowaniu pn. „ utrzymanie czystości plaż Ustka”
w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa  w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości plaży wschodniej  i zachodniej zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia  14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) oraz zbieranie i wywóz zanieczyszczeń z plaży wschodniej  i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości pasa technicznego (wydm)
w terminie od dnia 15.06.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. – (CPV –  90.68.00.00-7 – usługi sprzątania plaż).